Ši privatumo politika (toliau – Politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Uždarajai akcinei bendrovei „Dzūkijos agrokoncernas”, kodas: 135738170, adresas: Laisvės al. 85B-2, LT-44297 Kaunas priklausančio paslaugų komplekso Royal Horse Resort interneto svetaine http://www.rhr.lt  (toliau – Interneto svetainė) bei Royal Horse Resort paslaugų kompleksu.

 

Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą prisijungus prie Interneto svetainės nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate ir kiekvieną kartą apsilankius Royal Horse Resort paslaugų teikimo centre.

 

Šia interneto privatumo politika informuojame, kokią informaciją apie Jus renkame, kai lankotės Interneto svetainėje arba Royal Horse Resort paslaugų komplekse, kiek laiko šią informaciją saugome bei kokias teises turi duomenų subjektai. Todėl labai svarbu, kad Jūs atidžiai perskaitytumėte šią Politiką ir įvertintumėte sąlygas, su kuriomis sutinkate. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, prašome nesilankyti Interneto svetainėje, nesinaudoti mūsų turiniu ir/ar paslaugomis.

 

Duomenų subjektas, pateikdamas savo asmens duomenis (įskaitant duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis Internetinėje svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis), sutinka ir neprieštarauja, kad Duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje Privatumo politikoje, Duomenų subjekto sutikime nurodytais bei teisės aktuose numatytais tikslais ir tvarka.

 

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), taip pat Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

Duomenų valdytojas/Bendrovė – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šios Politikos apimtyje Duomenų valdytojas – Uždaroji akcinė bendrovė „Dzūkijos agrokoncernas”, kodas:
135738170, adresas: Laisvės al. 85B-2, LT-44297 Kaunas.

 

Duomenų subjektas – šioje Privatumo politikoje laikomas bet kuris asmuo, kuris kreipiasi į Duomenų valdytoją su užklausa, sudaro paslaugų teikimo sutartį, kandidatas, skambinantysis telefonu arba bet koks kitas fizinis asmuo, kurio asmens duomenis tvarko Duomenų valdytojas.

 

Besikreipiantis asmuo – fizinis asmuo besidomintis Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis ar norintis susisiekti su Duomenų valdytoju kitais klausimais.

 

Klientas – asmuo, įsigijęs prekių, paslaugų iš Duomenų valdytojo arba sudaręs sutartį su Duomenų valdytoju dėl prekių pirkimo ir/arba paslaugų teikimo arba asmuo, kuris atvyksta kartu su sutartį sudariusiu asmeniu ir kuriam Bendrovė teiks paslaugas.

 

Kandidatas – asmuo, dalyvaujantis ar ketinantis dalyvauti Duomenų valdytojo vykdomoje personalo atrankoje.

 

Skambinantysis telefonu – asmuo skambinantis Internetinėje svetainėje nurodytu kontaktiniu telefonu dėl Duomenų valdytojo paslaugų teikimo ir/ar kitais klausimais.

 

Dalyvis – asmuo dalyvaujantis ar ketinantis dalyvauti Duomenų valdytojo organizuojamuose žaidimuose, akcijose ir/ar konkursuose.

 

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurią tvarko Duomenų valdytojas ir pagal kurią galima identifikuoti asmenį, apimant, bet neapsiribojant: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir kt.

 

Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

 

Sutikimas – laisva valia išreikštas Duomenų subjekto veiksmas, kuriuo jis sutinka dėl Asmens duomenų tvarkymo.

 

Privatumo politika – šis dokumentas/tvarka, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės.

 

Slapukai (angl. Cookies) – tai nedideli failai, įkeliami į kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą naudojamą įrenginį, kurių pagalba svetainė atpažįsta įrenginį.

 

Svetainė – Bendrovės valdomas interneto tinklalapis http://www.rhr.lt

Paslaugų teikimo kompleksas – Bendrovei priklausantis Royal Horse Resort kompeksas, esantis adresu: Šilelio g. 2, Balkasodžio km., Alytaus r.

II. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Asmens duomenis, nurodytus šioje Politikoje, mes renkame ir tvarkome tik esant teisėtam pagrindui – Jūsų sutikimui ir/ar mūsų teisėtam interesui ir/ar teisinių prievolių, kylančių ir taikomų mums, vykdymui ir toliau netvarkomi su šiuo tikslu nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai.

 

Mes siekiame, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais renkami, laikantis Reglamento bei kituose teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių Asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.

 

Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones yra užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo Duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto Duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.

 

Mes imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba jie sunaikinami.

 

III. BENDROVĖS RENKAMA INFORMACIJA

Informaciją apie Jus renkame tiesiogiai, informaciją gaunant iš Jūsų naudojantis Interneto svetaine ar kitu būdu perkant paslaugas/prekes iš Bendrovės.

 

Informacija apie Jus gali būti gaunama ir generuojant apsilankymų statistiką.

 

Su Jūsų sutikimu Bendrovė gali rinkti informaciją apie Jūsų įrenginį ar Jūsų naudojimąsi mūsų svetainės turiniu.

 

Bendrovė taip pat gali rinkti informaciją apie Jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju gali būti neleidžiama naudotis mūsų siūloma paslauga.

 

IV. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Bendrovė, kaip Duomenų valdytoja, renka asmens duomenis laikydamasi galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų ir atitinkamų valstybinių institucijų nurodymų. Duomenų subjektas taiko visas protingas technines ir administracines priemones tam, kad surinkti duomenys apie Duomenų subjektą būtų apsaugoti nuo neteisėto praradimo ar neleistino naudojimo.

 

Bendrovė, norėdama teikti paslaugas ir vykdyti veiklą, privalo rinkti Duomenų subjektų asmens duomenis. Atitinkamai, šia Politika Bendrovė informuoja, kuriais Bendrovės veiklos ir paslaugų teikimo tikslais ir kaip Asmens duomenys renkami bei tvarkomi.

 

4.1. Užklausų pateikimo tikslais

Interneto svetainėje http://www.rhr.lt yra sudaryta galimybė išsiųsti mums užklausą.

 

Esant Jūsų pasirinkimui ir sutikimui, užklausos pateikimo ir atsakymo į ją tikslu mes renkame ir tvarkome šiuos asmens duomenis:

 1. Vardą;
 2. Pavardę;
 3. Elektroninio pašto adresą;
 4. Kitus asmens duomenis, kuriuos Jūs savo iniciatyva pateikėte kartu su užklausos tekstu.

Užklausas Bendrovei pateikti galite ir telefonu ar elektroniniu paštu, taip pat socialinių tinklų Facebook ir Instagram paskyrose. Duomenų subjektas tvarko šiuos Besikreipiančių ir/ar Skambinančiųjų telefonu asmens duomenis:

 1. Vardą;
 2. Pavardę;
 3. Telefono numerį;
 4. pašto adresą.

Bendrovė, siekdama užtikrinti paslaugų teikimo kokybę, įrašinėja pokalbius telefonu. Apie tai Skambinantieji informuojami prieš pokalbio pradžią. Jei Skambinantysis nesutinka su pokalbio įrašymu ir duomenų tvarkymu, tokiu atveju pokalbį jis privalo nutraukti.

 

Asmens duomenys, renkami užklausų ir konsultacijų vykdymo tikslais, saugomi 1 (vienerių) metų laikotarpį nuo užklausos įvykdymo dienos.

 

Jei Duomenų subjektui pateikus užklausą pastarasis susitarė dėl Bendrovės paslaugų teikimo, tokiu atveju asmens duomenys saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutarties galiojimo pabaigos. Pasibaigus nustatytam terminui duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima atgaminti, išskyrus atvejus, jei terminas buvo pratęstas tiek, kiek tai nepažeidžia Duomenų subjekto teisių ir teisės aktais nustatytų reikalavimų.

 

4.2. Apgyvendinimo ir SPA bei Sporto kompleksų paslaugų teikimo tikslais

Bendrovė, teikdama apgyvendinimo ir SPA bei Sporto kompleksų paslaugas, renka ir tvarko šiuos Klientų duomenis:

 1. Vardą;
 2. Pavardę;
 3. Gimimo datą;
 4. Gyvenamosios vietos adresą;
 5. Telefono numerį;
 6. Elektroninio pašto adresą;
 7. Apmokėjimo už suteiktas paslaugas duomenis;
 8. Automobilio numerį, jei Klientas naudosis Paslaugų teikimo komplekso parkaviete;
 9. Sveikatos duomenis, jei tokie bus reikalingi siekiant suteikti SPA komplekso paslaugas;
 10. Lojalumo programos dalyvio informaciją;
 11. Kitą informaciją, susijusią su perkama paslauga/preke, jei paslaugai/prekei suteikti asmens duomenys yra būtini.

Asmens duomenys paslaugų teikimo tikslais saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutarties galiojimo pabaigos. Pasibaigus nustatytam terminui duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima atgaminti, išskyrus atvejus, jei terminas buvo pratęstas tiek, kiek tai nepažeidžia Duomenų subjekto teisių ir teisės aktais nustatytų reikalavimų.

 

4.3. Konferencijų ir renginių organizavimo tikslais

Bendrovė, teikdama konferencijų ir renginių organizavimo paslaugas, renka ir tvarko šiuos asmens duomenis:

 1. Vardą;
 2. Pavardę;
 3. Gimimo datą;
 4. Elektroninio pašto adresą;
 5. Telefono numerį;
 6. Gyvenamosios vietos adresą;
 7. Apmokėjimo už suteiktas paslaugas duomenis;
 8. Automobilio numerį (-ius), jei Klientas naudosis Paslaugų teikimo komplekso parkaviete;
 9. Lojalumo programos dalyvio informaciją;
 10. Kitą informaciją, susijusią su perkama paslauga/preke, jei paslaugai/prekei suteikti asmens duomenys yra būtini.

Asmens duomenys paslaugų teikimo tikslais saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutarties galiojimo pabaigos. Pasibaigus nustatytam terminui duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima atgaminti, išskyrus atvejus, jei terminas buvo pratęstas tiek, kiek tai nepažeidžia Duomenų subjekto teisių ir teisės aktais nustatytų reikalavimų.

 

4.4. Treniruočių ir konkūro su savo žirgais tikslais 

Bendrovė, teikdama treniruočių ir konkūro su savo žirgais paslaugas, renka ir tvarko tokius asmens duomenis:

 

 1. Vardą;
 2. Pavardę;
 3. Gimimo datą;
 4. Elektroninio pašto adresą;
 5. Telefono numerį;
 6. Gyvenamosios vietos adresą;
 7. Apmokėjimo už suteiktas paslaugas duomenis;
 8. Automobilio numerį (-ius), jei Klientas naudosis Paslaugų teikimo komplekso parkaviete;
 9. Lojalumo programos dalyvio informaciją;
 10. Sveikatos duomenis bei su tuo susijusią informaciją įrodančią, kad Klientas vykdo reikalavimą periodiškai tikrintis sveikatą;
 11. Kitą informaciją, susijusią su perkama paslauga/preke, jei paslaugai/prekei suteikti asmens duomenys yra būtini.

Asmens duomenys paslaugų teikimo tikslais saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutarties galiojimo pabaigos. Pasibaigus nustatytam terminui duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima atgaminti, išskyrus atvejus, jei terminas buvo pratęstas tiek, kiek tai nepažeidžia Duomenų subjekto teisių ir teisės aktais nustatytų reikalavimų.

 

4.5. Varžybų organizavimo tikslais

Bendrovė, teikdama paslaugas varžybų žirgais organizavimo tikslais, renka ir tvarko tokius asmens duomenis:

 1. Vardą;
 2. Pavardę;
 3. Gimimo datą;
 4. Elektroninio pašto adresą;
 5. Telefono numerį;
 6. Gyvenamosios vietos adresą;
 7. Apmokėjimo už suteiktas paslaugas duomenis;
 8. Automobilio numerį (-ius), jei Klientas naudosis Paslaugų teikimo komplekso parkaviete;
 9. Lojalumo programos dalyvio informaciją;
 10. Sveikatos duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant, medicininės apžiūros prieš varžybas duomenis, tyrimų dėl dopingo ar kitų medžiagų duomenis;
 11. Kitą informaciją, susijusią su perkama paslauga/preke, jei paslaugai/prekei suteikti asmens duomenys yra būtini.

Asmens duomenys paslaugų teikimo tikslais saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutarties galiojimo pabaigos. Pasibaigus nustatytam terminui duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima atgaminti, išskyrus atvejus, jei terminas buvo pratęstas tiek, kiek tai nepažeidžia Duomenų subjekto teisių ir teisės aktais nustatytų reikalavimų.

.

4.6. Ekskursijų organizavimo tikslais

Bendrovė, teikdama ekskursijų paslaugas Paslaugų teikimo vietos teritorijoje, renka ir tvarko šiuos asmens duomenis:

 

 1. Vardą;
 2. Pavardę;
 3. Gimimo datą;
 4. Gyvenamosios vietos adresą;
 5. Telefono numerį;
 6. Elektroninio pašto adresą;
 7. Apmokėjimo už suteiktas paslaugas duomenis;
 8. Automobilio numerį (-ius), jei Klientas naudosis Bendrovės parkaviete;
 9. Kitą informaciją, susijusią su perkama paslauga/preke, jei paslaugai/prekei suteikti asmens duomenys yra būtini.

Asmens duomenys paslaugų teikimo tikslais saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutarties galiojimo pabaigos. Pasibaigus nustatytam terminui duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima atgaminti, išskyrus atvejus, jei terminas buvo pratęstas tiek, kiek tai nepažeidžia Duomenų subjekto teisių ir teisės aktais nustatytų reikalavimų.

 

4.7. Fotosesijų organizavimo tikslais

Bendrovė, teikdama ekskursijų paslaugas Paslaugų teikimo vietos teritorijoje, renka ir tvarko tokius asmens duomenis: 

 1. Vardą;
 2. Pavardę;
 3. Gimimo datą;
 4. Gyvenamosios vietos adresą;
 5. Telefono numerį;
 6. Elektroninio pašto adresą;
 7. Apmokėjimo už suteiktas paslaugas duomenis;
 8. Automobilio numerį (-ius), jei Klientas naudosis Bendrovės parkaviete;
 9. Kitą informaciją, susijusią su perkama paslauga/preke, jei paslaugai/prekei suteikti asmens duomenys yra būtini.

Asmens duomenys paslaugų teikimo tikslais saugomi 10 (dešimt) metų nuo sutarties galiojimo pabaigos. Pasibaigus nustatytam terminui duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima atgaminti, išskyrus atvejus, jei terminas buvo pratęstas tiek, kiek tai nepažeidžia Duomenų subjekto teisių ir teisės aktais nustatytų reikalavimų.

 

4.8. Kandidatų į darbo vietas personalo atrankos tikslais

Duomenų valdytojas personalo atrankos tikslais tvarko Kandidato savanoriškai pateiktus asmens duomenis tokia apimtimi, kokia asmens duomenys buvo pateikti kartu gyvenimo aprašymu ir/ar motyvaciniu laišku.

 

Kandidatų duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis ir siekio imtis veiksmų Kandidato konkliudentiniais veiksmais ir/ar prašymu prieš sudarant sutartį.

 

Kandidatų asmens duomenys (gyvenimo aprašymai, motyvaciniai laiškai ir kiti kartu pateikti asmens duomenys) yra tvarkomi ir saugomi 2 (du) mėnesius po Kandidato priėmimo į darbą dienos. Pasibaigus nustatytam terminui duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima atgaminti, išskyrus atvejus, jei terminas buvo pratęstas tiek, kiek tai nepažeidžia Duomenų subjektų teisių ir teisės aktais nustatytų reikalavimų.

 

4.9. Akcijų, konkursų, žaidimų organizavimo tikslais 

Duomenų valdytojas, turėdamas Duomenų subjekto sutikimą, tvarko asmens duomenis konkursų ar akcijų vykdymo tikslais. Duomenų valdytojas gali rinkti šiuos asmens duomenis:

 1. Vardą;
 2. Pavardę;
 3. Nuotraukas;
 4. Telefono numerį;
 5. Elektroninio pašto adresą.

Duomenys gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjektų dalyvaujančių žaidimuose, akcijose ir/ar konkursuose. Šie duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims, tačiau gali būti viešai skelbiami Duomenų subjekto Internetinėje svetainėje ir/arba Duomenų valdytojui priklausančiose socialinio tinklo Facebook ar Instagram,  paskyrose. Duomenų valdytojas gali skelbti: vardą, pavardę, nuotrauką.

 

Asmens duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo asmens duomenis pagrindu ir saugomi 1 (vienerius) metus nuo konkurso, žaidimo, akcijos įvykdymo dienos. Pasibaigus nustatytam terminui duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti, išskyrus atvejus, jei terminas buvo pratęstas tiek, kiek tai nepažeidžia Duomenų subjektų teisių ir teisės aktais nustatytų reikalavimų.

 

4.10. Tiesioginės rinkodaros tikslais

Duomenų valdytojas, turėdamas aiškiai išreikštą Duomenų subjekto sutikimą, tvarko asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.

 

Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi šie asmens duomenys:

 1. Vardas;
 2. Pavardė;
 3. Telefono numeris;
 4. Elektroninio pašto adresas;
 5. Lojalumo programos dalyvavimo informacija.

Naujienlaiškiais Duomenų valdytojas siekia pateikti Duomenų subjektui aktualią informaciją, susijusią su nuolaidų, specialių pasiūlymų ir kt. pateikimu.

 

Duomenų valdytojas gali rinkti statistinius duomenis apie Duomenų subjekto elgesį susijusį su naujienlaiškio naudojimu ir turiniu (pavyzdžiui, ar naujienlaiškis buvo perskaitytas, kokios nuorodos Duomenų subjekto buvo atidarytos).

 

Duomenų subjekto elektroninio pašto adresas gali būti naudojamas reklamos pateikimui per Facebook, Instagram, Google ir kitas reklamos platformas, pritaikant reklamą tikslinei auditorijai.

 

Pagal Jūsų pateiktus asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu, gali būti vykdomas Jūsų asmens duomenų profiliavimas, siekiant pasiūlyti jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus.

 

Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti (jeigu toks būdas būtų taikomas).

 

Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjektų. Asmens duomenis Duomenų valdytojas gali perduoti tretiesiems asmenims, tik teikiantiems specializuotas paslaugas, tam, kad išsiųstų elektroninius laiškus ir/arba trumpąsias SMS žinutes su pritaikytais pasiūlymais arba, kad užsakytų reklamos pobūdį.

 

Klientų ir kitų Duomenų subjektų asmens duomenys tvarkomi sutikimo, išreikšto pateikiant savo duomenis ir sutinkat tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, pagrindu.

 

Duomenų subjektas turi teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jo asmens duomenis tiesioginiais rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara, nenurodydamas nesutikimo motyvų. Atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu Duomenų subjektas gali atsidarydamas naujienlaiškį ir jo pabaigoje paspausdamas esančią nuorodą „atsisakyti naujienlaiškio“ arba parašydamas elektroninį laišką Duomenų valdytojui: info@rhr.lt.

 

Asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu saugomi 5 (penkis) metus nuo sutikimo tvarkyti duomenis šiuo tikslu pateikimo dienos. Pasibaigus nustatytam terminui duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti, išskyrus atvejus, jei terminas buvo pratęstas tiek, kiek tai nepažeidžia Duomenų subjektų teisių ir teisės aktais nustatytų reikalavimų.

 

4.11. Vaizdo stebėjimas

Paslaugų teikimo teritorijos bendrosiose erdvėse vykdomas vaizdo stebėjimas tikslu užtikrinti Klientų, darbuotojų bei jų turto apsaugą.

 

Vaizdo duomenys užfiksuojami Duomenų valdytojo vaizdo stebėjimo įranga Jums lankantis Paslaugų teikimo komplekso bendrosiose erdvėse. Vaizdo duomenys gali būti perduodami tik teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

Asmens duomenys vaizdo stebėjimo tikslu tvarkomi Duomenų valdytojo teisėto intereso pagrindu.

 

Asmens duomenys vaizdo stebėjimo tikslais tvarkomi ir saugomi 60 (šešiasdešimt) dienų. Pasibaigus nustatytam terminui duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti, išskyrus atvejus, jei terminas buvo pratęstas tiek, kiek tai nepažeidžia Duomenų subjektų teisių ir teisės aktais nustatytų reikalavimų.

 

V. JŪSŲ TEISĖS 

Vadovaujantis Reglamentu, Jūs, kaip Duomenų subjektas, su kuriuo susijęs Duomenų tvarkymas, turite šias teises:

 1. Teisę žinoti (būti informuotam) apie Jūsų duomenų tvarkymą;
 2. Teisę susipažinti su duomenimis ir kaip jie tvarkomi;
 3. Teisę reikalauti ištaisyti atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis;
 4. Teisę būti pamirštam – sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą);
 5. Teisę apriboti duomenų tvarkymą – reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų duomenų tvarkymą;
 6. Teisę į duomenų perkeliamumą;
 7. Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą kiek tai susiję su tiesiogine rinkodara;
 8. Teisę pateikti skundą valstybinei priežiūros institucijai;
 9. Kitas, Reglamente nurodytas, teises.

Duomenų subjektas, įgyvendindamas aukščiau išdėstytas teises, gali Duomenų valdytojui pateikti bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, raštu elektroniniu paštu: info@rhr.lt.

 

Duomenų valdytojas gavęs tokį prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateikia atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą apie tokį pratęsimą, kartu pateikdamas vėlavimo priežastis.

 

Duomenų valdytojas gali nesudaryti Duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, išskyrus nesutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat Duomenų subjekto, Duomenų valdytojo ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

VI. DUOMENŲ PERDAVIMAS DUOMENŲ TVARKYTOJAMS IR TREČIOSIOMS ŠALIMS 

Tam, kad Bendrovė galėtų tinkamai suteikti paslaugas, tinkamai vykdyti Sutartį, Bendrovė turi teisę pasitelkti Asmens duomenų tvarkymui kitus duomenų tvarkytojus.

 

Asmens duomenys, gaunami akcijų, žaidimų, loterijų tikslais gali būti viešai skelbiami Interneto svetainėje ar Bendrovės valdomoje Instagram ar/ir Facebook paskyroje.

 

Bendrovėje organizuojamų varžybų ar kitų renginių metu padarytos nuotraukos gali būti publikuojamos Interneto svetainėje ir/ar Bendrovės socialiniuose tinkluose.

 

Bendrovei siekiant suteikti paslaugas Duomenų subjektui jo duomenys gali būti perduoti Bendrovės partneriams kiek tai bus būtina paslaugai įvykdyti.

 

VII. TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOS

Bendrovė informuoja, jog Interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklamų, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja, pavyzdžiui nuoroda į Duomenų valdytojo socialinio tinklo profilį. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą.

 

Turite perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

Jei duomenis apie save pateikėte socialinio tinklo pagalba, suprantame, jog sutinkate, kad pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu galime su Jumis susisiekti ir pateikti paslaugų pasiūlymus.

 

VIII. SLAPUKAI

Mes nuolat tobuliname savo interneto svetainę, siekiame, kad ja naudotis būtų kuo paprasčiau ir patogiau, o pateikiamas turinys ir funkcijos atitiktų Jūsų poreikius. Siekdami pagerinti Jūsų naršymą ir patirtį Interneto svetainėje, naudojame šiuos slapukus:

 • Būtinieji slapukai, reikalingi tam, kad interneto svetainė galėtų tinkamai ir sklandžiai veikti bei padėtų tobulinti bei gerinti naršymo kokybę. Interneto svetainėje naudojami šie būtinieji slapukai:
 • WordPress sesijos ID (WP_SESSION_COOKIE)
 • Google analytics slapukai, kurie analizuoja vartotojų elgesį svetainėje.

Kas yra slapukai? 

Slapukas (angl. cookies) – tai mažas duomenų rinkinėlis (failas) įrašytas naudotojo kompiuteryje, ar kitame galiniame prisijungimo įrenginyje, besilankant paslaugų teikėjų internetinėse svetainėse. Slapukų pagalba interneto svetainė atpažįsta naudotojo įrenginį (pvz., naudotojui kitą kartą apsilankius šioje interneto svetainėje), tokiu būdu sudarant galimybę palengvinti naudotojo naršymą internetinėje svetainėje ir (arba) suteikiant tam tikrą informaciją internetinės svetainės savininkui apie tokios svetainės naudojimą.

 

Kam naudojame slapukus?

Šių slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti galimybę Jums naršyti patogiau, daugiau sužinoti apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuoti srautus, tendencijas ir tobulinti svetainę. Taip pat slapukai gali būti naudojami tiesioginėje įmonių rinkodaroje, rinkodaroje ir (arba) rinkodaroje, pagrįstoje naudotojų (vartotojų) sąrašais, pakartotinėje rinkodaroje. Tokios rinkodaros tikslas – teikti informaciją apie paslaugas naudotojams, kurie aukščiau nurodytoje įmonės svetainėje lankėsi anksčiau. Mūsų naudojami slapukai neleidžia mums nustatyti Jūsų, kaip mūsų internetinio puslapio naudotojo, tapatybės, surinkta informacija yra anoniminė ir mes neteikiame jos trečiosioms šalims.

 

Kaip kontroliuoti slapukus?

Duotą sutikimą dėl slapukų įrašymo bet kada galite atšaukti pakeisdami savo internetinės naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Duomenų valdytojas nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Duomenų valdytojo interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų Privatumo politika.

 

Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. 

 

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Už duomenų tvarkymą/sunaikinimą yra atsakingas Bendrovės vadovas arba jo paskirtas asmuo.

 

Susisiekę su Bendrove el. pašto adresu: info@rhr.lt galite pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto teisėmis, kurias įtvirtina asmens duomenų apsaugos teisės aktai. Prašymą dėl savo, kaip duomenų subjekto, teisių įgyvendinimo, turite pateikti raštu šioje Politikoje nurodytais Bendrovės kontaktais.

 

Naršydami mūsų interneto svetainėje, pateikdami duomenis ir kt. Jūs sutinkate, jog esate susipažinę su taikoma privatumo politika.

 

Naršydami mūsų interneto svetainėje Jūs sutinkate su slapukų įrašymu į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį.

 

Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

Kai po Privatumo Politikos papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas naudojasi Interneto svetaine ir/ar Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papildymų ir/ar pakeitimų.

 

X. SUSISIEKITE

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos jums iškiltų klausimų, maloniai prašome kreiptis bet kuriuo jums patogiu būdu:

Telefonu: +370 685 99996
El. paštu: info@rhr.lt